Настройте меню в панели администратора

Теорія літератури

ЗМІСТ РОЗДІЛУ


 

ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА

Роль слова в житті людини Людина як предмет зображення в літературному тексті
Способи змалювання життєвих явищ у художньому творі
Художній образ та літературний тип
Зміст і форма художнього твору
Тема й мотиви
Ідея художнього твору
Проблематика та конфлікти в художньому творі


 

КОМПОЗИЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Композиція зовнішня та внутрішня
Конфлікт у художньому творі та його різновиди
Сюжет і його елементи
Поняття багатосюжетності
Позасюжетні елементи: ліричні відступи, описи (портрети, пейзажі, інтер’єри, екстер’єри тощо)
Монологи, діалоги та полілоги, їх роль у композиції художнього твору
Фабула й сюжет


 

ТРОПИ

Поняття про тропи
Епітет, постійний епітет
Порівняння та його різновиди Поняття психологічного паралелізму
Метафора та її різновиди: коротка й розгорнута метафора, персоніфікація (уособлення) та алегорія
Метонімія та її різновиди (синекдоха, антономазія, евфемізм, перифраза)
Гіпербола, мейозис та літота Оксиморон
Символ та його роль у художньому творі


 

ВИДИ КОМІЧНОГО

Види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск
Ознаки видів комічного, мета їх використання


 

ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС

Стилістичні фігури як засіб увиразнення поетичної мови
Інверсія
Тавтологія
Антитеза
Анафора та епіфора
Кільце, рефрен
Риторичні фігури
Асиндетон і полісиндетон
Алітерація та асонанс


 

ТЕОРІЯ ВІРШУВАННЯ

Поняття про версифікацію.
Системи віршування: метрична, силабічна, тонічна та силабо-тонічна
Поняття про віршовий розмір, стопу
Двоскладові та трискладові стопи
Віршові розміри: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест
Пірихій, спондей та бакхій, їх роль у поетичній мові
Поняття про риму
Рима точна й неточна, бідна та багата


 

РИМУВАННЯ

Основні види римування (парне, перехресне, кільцеве, тернарне, монорима)
Поняття про строфу
Види строф: моностих, дистих (двовірш), тривірш, катрен, п’ятивірш, секстина
Художні особливості сонета
Поняття про верлібр і його основні ознаки


 

РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Поняття про літературні роди
Особливості міжродових утворень
Ліро-епічні твори


 

ЕПОС

Малі епічні твори: новела, оповідання, нарис
Повість як зразок епічного твору
Великі епічні твори: роман, епопея
Поняття про дилогію, трилогію, тетралогію
Роман у віршах і його особливості
Жанрово-тематичні різновиди епічних творів


 

ЛІРИКА

Ліричний образ і ліричний герой
Різновиди ліричних творів: ода, послання, епіграма, елегія, романс, акростих, вірш, поезія в прозі
Види ліричних творів за тематикою: лірика філософська, патріотична, громадянська, пейзажна, інтимна


 

ДРАМА

Драма і її жанрові різновиди Композиція драматичного твору
Комедія. Трагедія. Драма
Трагікомедія як синтетичний твір
Поняття про драматичну поему
Водевіль, інтерлюдія, мелодрама, фарс


 

ЛІРО-ЕПІЧНІ ТВОРИ

Ознаки ліро-епічного твору Співомовка, дума, байка, балада, поема як зразки ліро-епічних творів
Художні особливості цих жанрів


 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС. ЛІТЕРАТУРНІ СТИЛІ Й НАПРЯМИ

Поняття про літературний процес і стиль
Романтичний і реалістичний типи художньої творчості
Стиль доби
Літературні напрями, течії
Мистецькі угруповання й школи


 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Літературні стилі й особливості їхнього історичного розвитку
Готика (монументалізм та орнаменталізм), її основні риси
Відродження, його особливості
Бароко і його характерні риси
Художні особливості класицизму
Специфіка сентименталізму
Романтизм і його ознаки
Мистецька доктрина реалізму
Доба модернізму. Провідні модерністські течії: неоромантизм, неокласицизм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неореалізм футуризм, сюрреалізм, соцреалізм
Поняття про постмодернізм, його характерні риси та специфічні ознаки