Настройте меню в панели администратора

Числівник. Займенник

ЗМІСТ РОЗДІЛУ


 

ЧИСЛІВНИК

 

Числівник – це самостійна частина мови, що називає кількість або порядок предметів при лічбі й відповідає на питання скільки? котрúй?.

 

За характером називання та граматичними ознаками числівники поділяють на кількісні й порядкові.

 

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ

 

Кількісні числівники називають кількість предметів і виділяються питанням скільки. За специфікою називання кількості предметів кількісні числівники поділяються на такі групи:

1) власне кількісні – називають кількість окремих предметів: п’ять, сімдесят вісім, сто, двісті один;

2) дробові – називають кількість частин предмета: півтора, дві третіх, вісім десятих;

3) збірні – називають кількість сукупних предметів: обидва, семеро, тридцятеро;

4) неозначено-кількісні – називають приблизну кількість предметів: кілька, кількадесят, багато, чимало.

Існує така форма запису дробових числівників: сім цілих п’ять десятих, у якій слово цілих є прикметником, а не числівником (7,5 – у словесному записі “цілих” – це “математична кома”).

Збірні числівники, як правило, утворюються від власне кількісних перших трьох десятків (1-30) суфіксом -ер-, крімобоє, обидва (обидві), троє.

Кількісні числівники змінюються за відмінками й не мають ознак числа та роду (за винятком один / одна / одне(о) / одні; два / дві; півтора / півтори).

У реченні кількісні числівники виконують синтаксичні функції, як правило, разом з іменниками. Наприклад: П’ять книг коштують тридцять гривень (п’ять книг – складений підмет; тридцять гривень – складений додаток).

Якщо ж числівники позначають абстрактно-математичну кількість, вони не пов’язуються з іменниками й виконують синтаксичні функції самостійно. Наприклад: Сім плюс два буде дев’ять. Корінь квадратний з двадцяти п’ятьох буде п’ять.

 

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ

 

Порядкові числівники називають порядок предметів при лічбі й виділяються питанням котрий?

Порядкові числівники утворюються на базі власне кількісних суфіксальним способом і способом словоскладання:п’ять→п’ят-Ø-ий; сорок→сорок-ов-ий; двісті→двохсот-Ø-ий; тисяча→тисяч-н-ий; двадцять три→ двадцять трет-Ø-ій; тисяча чотириста вісім→ тисяча +чотириста+ восьм-Ø-ий.

 

За граматичними ознаками й формою порядкові числівники подібні до прикметників:

а) вони змінюються за родами, числами й відмінками залежно від іменників (сьом-ий день, сьом-а година, сьом-е число, сьом-і дні);

б) виконують ті самі синтаксичні функції, що й прикметник – означення й іменної частини присудка: Вам виходити на четвертій зупинці (означення). Він був першим на дистанції (іменна частина присудка).

 

ПРОСТІ, СКЛАДНІ ТА СКЛАДЕНІ ЧИСЛІВНИКИ

 

За кількістю коренів і формою (за будовою) всі числівники поділяються на прості, складні та складені.

Прості числівники мають один корінь і виражаються одним словом: нуль, шість, сорок, мільйон, сотий, дев’ятий.

Складні числівники мають два й більше коренів і виражаються одним словом: одинадцять (один/десять), п’ятсот, сімдесятий, стодвадцятисемитисячний.

Складені числівники мають два й більше коренів і виражаються окремими словами: тридцять п’ять, мільйон триста тисяч, дві тисячі другий, три восьмих.

 1. У складних числівниках після першої частини м’який знак не пишеться: шістнадцять(але шість ), дев’ятсот (але дев’ять ), п’ятдесят (але п’ять ).
 2. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, мільярдний пишуться одним словом. Їх перша частина стоїть у родовому відмінку (крім стой дев’яносто). Наприклад: трьохсотий, п’ятимільйонний, десятитисячний, тридцятимільярднийАлестотисячний, дев’яностомільйонний.
 3. У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: тридцятий, тридцятого, тридцятому; сімдесятий, сімдесятого, сімдесятому.
 4. На початку складних прикметників та іменників пишеться одно-, дво-, три-, чотири-перед приголосними:двоповерховий (не двохповерховий!), трикутний (не трьохкутний!), чотириколесний. Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються перед голосними: двохярусний, трьохелементний, чотирьохосьовий. Виняток: трьохярусний.

Числівники п’ять і більше (крім дев’яносто і сто) на початку складних слів стоять у родовому відмінку:п’ятдесятилітній, тридцятидоларовий, сорокатрьохденний, двадцятисемирічний. Алестогривенний, дев’яностолітній – перша частина у називному відмінку.

 1. Якщо перша частина складного слова записана цифрами, то друга дописується через дефіс: 57-мільйонний(читається: п’ятдесятисемимільйонний), 175-річчя(читається: стосімдесятип’ятиріччя ), 73-процентий (читається: сімдесятитрьохпроцентний ).
 2. Букви дописуються тільки до цифр на позначення порядкових числівників: 7-й(сьомий), 11-го (одинадцятого), на 14-му (на чотирнадцятому), у 70-х (у сімдесятих). До римських цифр букви не дописуються: ХХ століття, у ІІІ кварталі, до ІІ ст. н. е.

 

ЗВ’ЯЗОК ЧИСЛІВНИКІВ В ІМЕННИКАМИ

 

Кількісні й порядкові числівники по-різному пов’язуються з іменниками в реченні, що зумовлено їхніми різними граматичними ознаками.

Порядкові числівники граматично залежать від означуваних іменників і тому узгоджуються з ними в роді, числі й відмінку. Наприклад: на двадцят-ий день-Ø – чол. рід/ однина/ зн. в.; сьогодні двадцят-е числ-о — сер. рід/ однина/ наз. в. Зустрінемось о двадцят-ій годин-і – жін. рід/ однина/ місц. в.

Кількісні числівники у називному та знахідному відмінках керують означуваним іменником, тобто вимагають від нього певного відмінка, в інших – узгоджуються з іменником за відмінком. Наприклад: числівник керує іменником

Н. п’ять яблук             Н. + Р. множ.

Р. п’яти яблук              Р. + Р. множ.

Д. п’яти яблукам         Д. + Д. множ.

З. п’ять яблук              Н. + Р. множ.

О. п’ятьма яблуками   О. + О. множ.

М. (у) п’ятьох яблуках М. + М. множ.

 

Кількісні числівники по-різному керують означуваним іменником. А саме:

1) числівники два, три, чотири вимагають від іменника називного відмінка множини: три (рідні) брати, чотири (нові) комп’ютери, два (білі) лебеді.

Виняток: іменники, що втрачають у множині суфікс -ин (киянин – кияни, вірменин – вірмени), а також ім’я, плем’явживаються при числівниках два, три, чотири у формі родового відмінка однини: двадцять два киянина, тридцять три селянина, два племені, чотири імені;

 

2) числівники від п’яти і більше, тисяча, мільйон, мільярд вимагають від іменника родового відмінка множини: п’ять братів, дев’ятсот днів, тисяча гривень, мільярд років;

 

3) дробові числівники вимагають від іменника форми родового відмінка однини: одна десята процента, півтора року, три сьомих аркуша.

Виняток: дві п’яті виробів (родовий відмінок множини), одна десята запасів (родовий відмінок множини);

 

4) збірні числівники вимагають від іменника родового відмінка множини: двоє курчат, семеро козенят, четверо дверей.

 

Зі збірними числівниками вживаються:

– переважно іменники-істоти чоловічого роду: семеро овець, троє учнів, дванадцятеро шахтарів;

– іменники середнього роду, що виявляють тенденцію до вживання з цими числівниками; існують варіантні форми: два вікна/ двоє вікон; п’ять ліжок/ п’ятеро ліжок. Але іменники IV відміни – назви істот вживаються тільки зі збірними числівниками: троє хлоп’ят, семеро лошат, вісімнадцятеро курчат і под.;

– множинні іменники, що називають парні предмети: двоє воріт, четверо ножиць, семеро окулярів (можливо також:чотири пари ножиць, сім пар окулярів);

 • у датах назви місяців вживаються тільки у родовому відмінку однини: друге лютого, перше вересня, з першим травня, з двадцять третього серпня.

 

ЗАЙМЕННИК

 

Займенник — це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх.

Займенники змінюються за відмінками (я — мене, мені, мною; ви — вас, вам; ніхто — нікого, нікому; щось — чогось, чомусь). Займенники, які вказують на ознаки,  змінюються ще й за родами і числами (мій, моя, моє, мої; інший, інша, інше, інші; чий-небудь, чия-небудь, чиє-небудь, чиї-небудь).

У реченні займенники відіграють роль:

підмета (Вона посміхнулась у відповідь),

додатка (Подайте мені книгу, будь ласка),

означення (Я відповім на всі твої питання),

частин іменного складеного присудка (Щось ти сьогодні ніякий) .

 

За значенням займенники поділяються на дев’ять розрядів:

особові: я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони

зворотні: себе (не має форми називного відмінка)

присвійні: мій, наш, твій, ваш, його, її, їхні

вказівні: той, цей, такий, стільки

означальні: весь, всякий, сам, самий, кожний, інший, жодний

неозначені: дехто, деякий, хтось, щось, якийсь, хто-небудь, що-небудь, будь-хто, будь-що, будь-який, абихто, абищо, абиякий, хтона-що, казна-що

заперечні: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

питальні: хто? що? який? чий? котрий? скільки?

відносні: хто, що, який, чий, котрий, скільки (вживають у ролі сполучних слів для приєднання підрядних речень до головних)

 

ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

 

Найбільші труднощі викликає правопис заперечних та неозначених займенників.

Заперечні займенники утворюються від відносних за допомогою префікса ні- і пишуться разом (ніхто, нічого, ніякий, ніякого, ніякому, ніскільки).

 

Неозначені займенники пишуть:

 

Разом Через дефіс
Утворені від відносних за допомогою часток аби-, де-, -сь: абияка, дещо, хтось Утворені від відносних за допомогою часток хтозна-, казна-, бозна-, -небудь: будь-хто, казна-що, хто-небудь

 

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ

 

 1. Усі слова є числівниками в рядку

А. дванадцять, п’ятнадцять, триповерховий

Б. сто вісімдесятий, тисяча дев’ятсот, одна третя

В. п’ятсот, чотири цілих дві десятих, уперше

Г. вісім тисяч, потроїти, десятимільйонний

Д. двадцятий, пара, чотириста сімдесятий

Відповідь № 1 А Б В Г Д

 

 1. Числівник — повнозначна частина мови, означає

А. дію або стан

Б. предмет

В. кількість предметів або їхній порядок при лічбі

Г. ознаку предмета

Д. ознаку дії або ознаку іншої ознаки

Відповідь № 2 А Б В Г Д

 

 1. Кількісними є обидва числівники рядка

А. двісті, дванадцятий

Б. триста, тридцятий

В. чотириста, чотиритисячний

Г. п’ятсот, п’ятнадцять

Д. шістсот, шостий

Відповідь № 3 А Б В Г Д

 

 1. Слова нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон відмінюються за зразком

А. кількісних числівників

Б.  порядкових числівників

В. іменників

Г. прикметників

Д. займенників

Відповідь № 4 А Б В Г Д

 

 1. Правильними є всі відмінкові форми числівників у рядку

А. сто сімдесят сьомого, двомастами п’ятидесяти двома

Б. двомастами шістдесятьма двома, ста сорока дев’ятьом

В. триста сімдесят шести, вісімсот сорок вісім

Г. шестистам сорока трьом, у двохстах тридцять одному

Д. дев’ятсот сімдесят чотири, двумстам двадцяти семи

Відповідь № 5 А Б В Г Д

 

 1. Оберіть правильне пояснення щодо відмінювання порядкових числівників одинадцятий, тридцятий

А. порядкові числівники із закінченням -ий відмінюються як іменники другої відміни

Б.  порядкові числівники із закінченням -ий відмінюються як прикметники твердої групи

В.  порядкові числівники із закінченням -ий відмінюються як неозначено-кількісні.

Г.  порядкові числівники із закінченням -ий відмінюються як присвійні займенники

Д.  порядкові числівники із закінченням -ий відмінюються як дробові числівники

Відповідь № 6 А Б В Г Д

 

 1. Збірними є всі числівники в рядку

А. є дівчат, двоє хлопчиків, три жінки

Б. четверо гусят, троє поросят, шестеро цуценят

В. шестеро студентів, сім викладачів, восьмеро засновників

Г. десять переможців, одинадцятеро учасників, дванадцятеро кращих

Д. двоє дверей, три доби, четверо спортсменів

Відповідь № 7 А Б В Г Д

 

 1. Замість крапок у реченні “На моє запрошення прийшов чоловік років …” має бути слово

А. п’ятдесят

Б. п’ятидесяти

В. п’ятидесятьох

Г. п’ятьохдесятьох

Д. п’ятдесяти

Відповідь № 8 А Б В Г Д

 

 1. Помилка в узгодженні числівника з іменником є в рядку

А. три цілих п’ять сотих метрів

Б. п’ять цілих чотири десятих гектара

В. шість цілих одна десята центнера

Г. сім цілих дві сотих карата

Д. чотири цілих три десятих бареля

Відповідь № 9 А Б В Г Д

 

 1. Займенники кожен і всілякий є

А. особовими

Б. відносними

В. неозначеними

Г означальними

Д вказівними

Відповідь № 10 А Б В Г Д

 

 1. Через дефіс пишуться всі займенники рядка:

А. аби/хто, будь/що, казна/чий, ні/хто

Б. ані/який, будь/хто, хтозна/кого, чий/небудь

В. де/котрий, що/небудь, ні/скільки, що/сь

Г. будь/чий, казна/яка, хтозна/кому, який/небудь

Д. ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому

Відповідь № 11 А Б В Г Д

 

 1. Разом треба писати всі займенники рядка

А. аби/з/ким, аби/хто, де/який

Б. де/що, де/кого, будь/у/кого

В. хтозна/чому, аби/який, ні/що

Г. ні/чим, аби/що, де/котрий

Д. ні/перед/ким, ні/з/чим, яке/сь

Відповідь № 12 А Б В Г Д